23.10.2015

Съобщение

График за получаване на изборните книжа и материали от СИК

24 октомври 2015 г. -МИ

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

13:00 ч.

2,3 и 4

2.

13:10 ч.

1,16,18,19, 20 и 23

3.

13:20 ч.

5,6, 10, 11 и 37

4.

13:30 ч.

7,8,9, 12 и 13

5.

13:40 ч.

14, 15, 17, 50, 58, 59 и 60

6.

13:50 ч.

21, 22, 24, 30 и 31

7.

14:00 ч.

25, 26, 27, 28 и 29

8.

14:10 ч.

32,33, 34 и 36

9.

14:20 ч.

38, 39, 40, 41 и 42

10.

14:30 ч.

43, 44, 52 и 53

11.

14:40 ч.

45, 46, 47 и 48

12.

14:50 ч.

49, 51, 54, 55, 56 и 57

13.

15:00 ч.

108, 109 и 110

14.

15:30 ч.

72, 74, 75 и 76

15.

15:40 ч.

64, 65, 66, 67 и 71

16.

15:50 ч.

68 и 69

17.

16:00 ч.

77 и 79

18.

16:10 ч.

80, 81, 85 и 88

19.

16:20 ч.

82, 83 и 84

20.

16:30 ч.

86, 87, 89 и 90

21.

16:40 ч.

96, 97, 98 и 99

22.

16:50 ч.

91,93 и 94

23.

17:00 ч.

73 и 106

24.

17:10 ч.

70, 92,102, 103, 104 и 105

25.

17:20 ч.

100 и 101

26.

17:30 ч.

62 и 107

27.

17:40 ч.

61, 63, 78 и 95

28.

17:50 ч.

35 и 111 /ПСИК/

 

 

13.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия – Кюстендил със свое Решение е определила избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1 от Изборния кодек, както следва:

Община

Избирателна секция

Телефон за връзка

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1 от ИК

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

102900033,
гр. Кюстендил, сградата на бившата Поликлиника

078 55 12 11 заявки се приемат от 19.10.2015 година до края на изборния ден

ИС № 102900058
ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" гр.Кюстендил, ул."Искър" № 5

Така определените избирателни секции не ограничават възможността на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.

13.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Кюстендил уведомява, че обучението на ръководството и членовете на СИК, ще се проведат, както следва:

ОБЩИНА

ДАТА

СЕКЦИЯ/ЧАС

ОБУЧАВАЩИ ОТ ОИК - КЮСТЕНДИЛ

Кюстендил

19.10.2015 г.

от 17:30 часа

от ИС № 102900001

до ИС № 102900034

Васил Владимиров Иванов

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Кюстендил

20.10.2015 г.

от 17:30 часа

от ИС № 102900035

до ИС №10290060, 102900108, 102900109, 102900110 и № 102900111

Васил Владимиров Иванов

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Кюстендил

22.10.2015 г.

От 17:30 часа

от ИС № 102900061

до ИС № 102900107

Васил Владимиров Иванов

Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

За Община Кюстендил обученията ще се проведат в сградата на читалище „Братство”, гр.Кюстендил.

13.10.2015

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК- Кюстендил на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на ОИК до изборния ден.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 Важно: Списъците се представят задължително и на електронен носител в следния excel формат:

От тук можете да свалите „Приложение 1” - Застъпници

От тук можете да свалите „Приложение 2” - Заместващи застъпници

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК - Кюстендил на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

26.09.2015

Съобщение

На осн.чл.85, във вр.с чл.87, ал.1 от ИК Общинска избирателна комисия - Кюстендил

                                              РЕШИ:

  Утвърждава графика на 24-часови дежурства до започване на отпечатването на бюлетините, както следва:

01.10.2015 г.                    

Константин Димов Дингозов - тел.0888 638 205

Емилия Иванова Луканова - тел.0899 760 088

02.10.2015 г.                    

Камен Петров Пешев – тел.0888 858 782

Евелина Пенчева Иванова – тел.0896 181 815

03.10.2015 Г.

Евелина Пенчева Иванова – тел.0896 181 815

Венцеслав Благоев Механджийски – тел.0877 246 655

04.10.2015 Г

Евелина Пенчева Иванова – тел.0896 181 815

Венцеслав Благоев Механджийски – тел.0877 246 655

05.10.2015 Г.

Емилия Иванова Луканова - тел.0899 760 088

Цветанка Емилова Харалампиева – тел.0887 111 763

06.10.2015 Г.

Румен Иванов Сираков – тел.0898 705 291

Силвия Йорданова Генкова – тел.0897 525 966

07.10.2015 Г.

Константин Димов Дингозов - тел.0888 638 205

Емилия Иванова Луканова - тел.0899 760 088

08.10.2015 Г.

Камен Петров Пешев – тел.0888 858 782

Евелина Пенчева Иванова – тел.0896 181 815

09.10.2015 Г.

Румен Иванов Сираков – тел.0898 705 291

Константин Димов Дингозов - тел.0888 638 205

10.10.2015 Г.

Венцеслав Благоев Механджийски – тел.0877 246 655

Миленка Цекова Стоянова – тел. 0896 732 618

11.10.2015 Г.

                   Венцеслав Благоев Механджийски – тел.0877 246 655

Тодорка Петкова Илиева тел. – 0887 763 148

12.10.2015 Г.

Емилия Иванова Луканова - тел.0899 760 088

Цветанка Емилова Харалампиева – тел.0887 111 763

13.10.2015 Г.

Румен Иванов Сираков – тел.0898 705 291

Константин Димов Дингозов - тел.0888 638 205

14.10.2015 Г.

Васил Владимиров Иванов - тел. 0888 700 304

Тодорка Петкова Илиева тел. – 0887 763 148

15.10.2015 Г.

Камен Петров Пешев – тел.0888 858 782

Венцеслав Благоев Механджийски – тел.0877 246 655

16.10.2015 Г.

Константин Димов Дингозов - тел.0888 638 205

Емилия Иванова Луканова - тел.0899 760 088

17.10.2015 Г.

Силвия Йорданова Генкова – тел.0897 525 966

Миленка Цекова Стоянова – тел. 0896 732 618

18.10.2015 Г.

Венцеслав Благоев Механджийски – тел.0877 246 655

Тодорка Петкова Илиева тел. – 0887 763 148

19.10.2015 Г.

Константин Димов Дингозов - тел.0888 638 205

Емилия Иванова Луканова - тел.0899 760 088

20.10.2015 Г.

Силвия Йорданова Генкова – тел.0897 525 966

Евелина Пенчева Иванова – тел.0896 181 815

21.10.2015 Г.

Васил Владимиров Иванов - тел. 0888 700 304

Тодорка Петкова Илиева тел. – 0887 763 148

22.10.2015 Г.

Константин Димов Дингозов - тел.0888 638 205

Емилия Иванова Луканова - тел.0899 760 088

23.10.2015 Г.

Силвия Йорданова Генкова – тел.0897 525 966

Миленка Цекова Стоянова – тел. 0896 732 618

24.10.2015 Г.

Емилия Иванова Луканова - тел.0899 760 088

Цветанка Емилова Харалампиева – тел.0887 111 763

 

14.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кюстендил уведомява, че при извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 468 / 02.11.2015

  относно: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Скриняно, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил

 • № 467 / 02.11.2015

  относно: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Гирчевци, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил

 • № 466 / 02.11.2015

  относно: Обявяване за избран за кмет на кметство с.Търновлаг, общ. Кюстендил, обл.Кюстендил

всички решения