Общинска избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 236
Кюстендил, 03.02.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение относно постъпила жалба Постъпила е жалба от група жители на с. Жабокрът, общ. Кюстендил срещу Кмета на с. Жабокрът, общ. Кюстендил г-н Ясен Стипцарски и в изпълнение на дадените правомощия в чл.42, ал.3, ЗМСМА

В ОИК- Кюстендил е постъпила жалба от група жители на с. Жабокрът с която се сезира ОИК с твърдение за нарушение чл. 42,ал.1, т. 10 от ЗМСМА

В изпълнение на указанията взети в решение №235/28.01.2021 г.  от  т.1 до т.6 и представените доказателства от страна на Общинска администрация гр. Кюстендил, ведно с писменото възражение на г-н Ясен Стипцарски и представените към него докладни с дати 21.01.2021г; 27.01.2021г. и 28.01.2021г. – 2 броя е видно следното:

За времето от 04.01.2021 г. до 15.01.2021 г. Ясен Стипцарски е бил в отпуск във временна нетрудоспособност.

За времето от 25.06.2020 г. до 01.07.2020 г. – неплатен отпуск

Платен отпуск в следните периоди:

 • От 01.09.2020 г. до 15.09.2020 г.
 • От 28.09.2020 г. до 09.10.2020 г.
 • От 02.11.2020 г. до 13.11.2020 г.
 • От 09.12.2020 г. до 17.12.2020 г.

Правото на платен годишен отпуск е нормативно уреден и е негово субективно право. За периода през който този отпуск е ползван от г-н Стипцарски не е посочена и приложена писмена заповед  в която изрично е посочено лицето, което ще го замества. ОИК намира, че ползването на неплатен отпуск в размер на 5 работни дни за периода от 25.06.2020 г. до 01.07.2020 г. от страна на лице, заело длъжност въз основа на избор, е незаконносъобразно.

Действително, съгласно разпоредбата на чл.38 ал.7 от ЗМСМА кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение. Съгласно доктрината отпускът е временно освобождаване на работника/служителя от задължението му да изпълнява трудовите си задължения, от трудовото си правоотношение, като през това време то продължава да съществува.

Съобразно това дали през време на отпуска си лицето получава заплата или не, отпуските биват платени и неплатени. Съгласно представената справка от Община Кюстендил №37-00-4/02.02.2021 г., посоченият платен отпуск описан по-горе по периоди е субективно право на работника/служителя, нормативно уредено е и не зависи от волята на работодателя, а последният само определя времевия отрязък, през който отпускът ще се ползва. За този отпуск в четири периода от време е приложим уведомителният режим, при който кметът на населеното място само съобщава кога ще отсъства.

Неплатеният отпуск обаче не е субективно право, задължително и неотменимо, какъвто е характерът на платения отпуск, а само една правна възможност. При ползване на неплатен отпуск работодателят не само определя периода, но и от неговата воля зависи дали изобщо този вид отпуск ще се ползва, както изрично гласи разпоредбата на чл. 160 КТ. При условие, че кметът на кметство няма работодател, с когото да договаря разрешаването на неплатен отпуск, той не може да ползва такъв и това е изключението, което законодателят е имал предвид в чл.38 ал.7 от ЗМСМА, като несъвместимо с правното му положение. Не може да се приеме и че лицето, избрано за кмет на населено място, осъществява функциите и на работодател и на работник спрямо себе си. Този извод кореспондира и с обстоятелството, че ЗМСМА не се предвижда определянето на лице, което да замества кмета на кметство при отсъствието му, от което се прави заключение, че той може да отсъства само в изрично предвидените в КТ случай, с определен срок на отсъствието му.

При така изложеното ОИК- Кюстендил намира, че извън посочения период на платен годишен отпуск:

 • От 01.09.2020 г. до 15.09.2020 г.
 • От 28.09.2020 г. до 09.10.2020 г.
 • От 02.11.2020 г. до 13.11.2020 г.
 • От 09.12.2020 г. до 17.12.2020 г.,

кметът Ясен Стипцарски, на кметство с. Жабокрът неоснователно, не изпълнява функциите си на кмет, но за период от пет дни в които ползва неплатен отпуск , които не се съвместяват във визираният в чл.42, ал.1, т.10 ЗМСМА - при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец. Ползвания от същия отпуск за временна нетрудоспособност от 04.01.2021 до 15.01.2021 г. не може да се вмени на същия като продължителна невъзможност на кмета на кметството да изпълнява задълженията си по обективни причини, за да бъде санкциониран с предсрочно прекратяване на пълномощията.

Съгласно изискванията на ЗМСМА по започнатата процедура му е дадено право на възражение в посочения от закона срок. С възражение с Вх. № 324/01.02.2021 г. Ясен Стипцарски е депозирал такова, ведно с докладни записки и на същият не е ограничено правото на защита. На същият за периода от встъпването му като кмет до настоящият момент е начислявано и изплащано възнаграждение за заеманата длъжност, което обособява извода, че същият е получил трудово възнаграждение за извършена работа.

На същият като кмет на кметство не се води присъствена форма- образец 76 в отговор на поставения въпрос по т.3 на решение №235/28.01.2021 г.. Съгласно изпратената справка от община Кюстендил срещу него не са постъпвали други жалби от граждани за не изпълнение на служебни задължения.

Ето защо с оглед на горното и доколкото кметът е териториален орган на изпълнителната власт-чл.38, ал.1, ЗМСМА и чл.19, ал.1, във връзка с ал.3, т.2, ЗА. той се избира, пряко от населението за срок от четири години,  като правомощията му са разписани в чл. 46, ал.,1 ЗМСМА, като в голямата си част осъществяването на тези правомощия изискват непрекъснато осъществяване на функциите на местна и изпълнителна власт и на същият не може да се вмени продължителна невъзможност да изпълнява задълженията си визирани в чл.42, ал.1, т.10 ЗМСМА.

На основание  чл.42, ал.5 от ЗМСМА, чл.87, ал.1, т.1, от Изборния кодекс във връзка с и Решение № 1685-МИ/20.11.2019 г на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Кюстендил

РЕШИ:

Отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Кмета на с. Жабокрът, общ. Кюстендил   г-н Ясен Стипцарски и оставя без уважение постъпилата жалба от група жители на с. Жабокрът, общ. Кюстендил срещу Кмета на с. Жабокрът, общ. Кюстендил г-н Ясен Стипцарски изразяваща се в това ,че в продължение на повече от месец кмета не изпълнява служебните си задължения, като не ходи на работа в кметството и не осъществява обслужване на населението.

Решението подлежи на обжалване  в седем дневен срок пред Административен съд  - Кюстендил на основание чл.459,ал.1 от ИК.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 03.02.2021 в 17:18 часа

Календар

Решения

 • № 238 / 20.07.2021

  относно: Постъпило писмо с вх. № 93-00-971/19.07.2021 г. от Председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Иван Андонов, с което препраща уведомление от Бойко Любомиров Клечков за прекратяване на правомощията му като общински съветник избран с кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

 • № 237 / 13.04.2021

  относно: Постъпило писмо с вх.№ 327/12.04.2021 г. от зам.-председателя на Общински съвет – Кюстендил – г-н Чавдар Ненов, с което препраща уведомление от Михаела Ясенова Крумова за прекратяване на правомощията и като общински съветник избрана с кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) в произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год.

 • № 236 / 03.02.2021

  относно: Вземане на решение относно постъпила жалба Постъпила е жалба от група жители на с. Жабокрът, общ. Кюстендил срещу Кмета на с. Жабокрът, общ. Кюстендил г-н Ясен Стипцарски и в изпълнение на дадените правомощия в чл.42, ал.3, ЗМСМА

всички решения